วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.12
ครูที่ปรึกษา : ครูบุญจันทร์  โตมร
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20000
-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20100
-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20100
-1008งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2004เครื่องวัดไฟฟ้า
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1นก.ที่เรียน=24
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=630 ชม.
164201040016
นายเดชาวัตไชยทอง
6400285228170447252 45.24%     เสี่ยง (คนที่ 1)
264201040017
นายทศพรศรีทัด
02002165632170647264 51.59%     เสี่ยง (คนที่ 2)
364201040018
นางสาวทัศนีย์รายรินทร์
00002165228170557248 46.03%     เสี่ยง (คนที่ 3)
464201040019
นายธนพนธ์ศรีเนตร
0000008800182432 14.29%     เสี่ยง (คนที่ 4)
564201040020
นายธนภูมิไชยวุฒิ
0000004424170127212 28.73%     เสี่ยง (คนที่ 5)
664201040021
นายธีรภัทรติ่งแสง
0400005224170122412 23.02%     เสี่ยง (คนที่ 6)
764201040022
นายนพรุจทองรวย
02000106028170167228 36.98%     เสี่ยง (คนที่ 7)
864201040023
นายนลินนิภาพิทักษ์
64002205632170447238 46.19%     เสี่ยง (คนที่ 8)
964201040024
นายนวดลนันกระโทก
64004286032170687264 56.35%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1064201040025
นางสาวนิชธาวัลย์พิมพ์ชัย
00000040260087228 27.62%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1164201040026
นายปริญญาจันทง
0200005628170407236 39.84%     เสี่ยง (คนที่ 11)
1264201040027
นายปิยพนธ์พันธ์งาม
02002205626170407248 44.92%     เสี่ยง (คนที่ 12)
1364201040028
นางสาวพิจิตตราเสนาภักดิ์
04002226432170647260 53.49%     เสี่ยง (คนที่ 13)
1464201040029
นายพิชิตกองคำ
6000006432170387248 43.97%     เสี่ยง (คนที่ 14)
1564201040030
นายภาสวุฒิป้อมหิน
64004266432170727264 57.30%     เสี่ยง (คนที่ 15)
1664201040031
นายภีรภัทรดวงแก้ว
02002226028170647252 50.63%     เสี่ยง (คนที่ 16)
1764201040032
นายภูวนันวลัยกาล
6200006030170127212 33.49%     เสี่ยง (คนที่ 17)
1864201040095
นายสุรศักดิ์ทองหล่อ
0000004426170127232 32.22%     เสี่ยง (คนที่ 18)
1964201040097
นายวัชรพลตุ้มคง
6400005628170567252 46.19%     เสี่ยง (คนที่ 19)
2064201040101
นายรุ่งกิจรัฐมรรคุวัฒพงษ์
0000004826170127216 30.32%     เสี่ยง (คนที่ 20)
2164201040107
นายภควัตบริจันทรฺ์
0200005626170227216 33.49%     เสี่ยง (คนที่ 21)
ผู้สอน 1 ชัยศิริวีนัสกิตติณัฏฐพัชรธนิตาณัทพงศ์พัชนีพัชนีเพ็ญธิดาณัฐทัศนัยธีระทัศนัย 
ผู้สอน 2               

- นักศึกษาทั้งสิ้น 21 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||