วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม สชส(ทวิภาคี).11
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ้งทิวา  บุดดา
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1501ชีวิตกับสังคมไทย
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30100
-0101กลศาสตร์วิศวกรรม
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0105ความแข็งแรงของวัสดุ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30100
-0301ทฤษฎีโครงสร้าง
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30106
-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
ท:0
ป:6
น:3

[108]
30106
-2004ประมาณราคางานก่อสร้าง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
30106
-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์
ท:0
ป:6
น:3

[108]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=29
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=702 ชม.
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์จิรายุบุญแต่งสุประวัติรุ้งทิวารุ้งทิวารุ้งทิวาวงกตวงกตรุ้งทิวา 
ผู้สอน 2             

- นักศึกษาทั้งสิ้น 7 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 0
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||