วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มชอ(ทวิภาคี)11
ครูที่ปรึกษา : ครูสุวรรณ  บุษภาค
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล30000
-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30000
-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ท:2
ป:2
น:3

[72]
30000
-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท:0
ป:2
น:1

[36]
30001
-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
ท:1
ป:0
น:1

[18]
30105
-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30100
-0002เขียนแบบเทคนิค
ท:1
ป:3
น:2

[72]
30100
-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
30100
-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน
ท:1
ป:6
น:3

[126]
30105
-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
ท:1
ป:3
น:2

[72]
30000
-1501ชีวิตกับสังคมไทย
ท:3
ป:0
น:3

[54]
30105
-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
30000
-1601การพัฒนาสุขภาพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=28
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=792 ชม.
164301050005
นายฐานันดรบุญเริ่ม
54283618705672126854036 70.45%     เสี่ยง (คนที่ 1)
264301050007
นายธีรวัตรวงค์พิลา
54243618255264112854036 60.98%     เสี่ยง (คนที่ 2)
364301050021
นางสาวธัญญาอัมพรศรี
548018756072126575400 66.16%     เสี่ยง (คนที่ 3)
464301050022
นายนันทชัยกาญจนะชาติ
54443618255672126854036 66.79%     เสี่ยง (คนที่ 4)
564301050023
นางสาวนีรนาฎอำนวยโพธิ์
544036187564721265754036 79.80%     เสี่ยง (คนที่ 5)
664301050024
นางสาวบุษยมาศไชยรัมย์
545236187564721265754034 81.06%     เสี่ยง (คนที่ 6)
764301050025
นายเบญจวรรณแสงอื้อ
545636187564721265754036 81.82%     เสี่ยง (คนที่ 7)
864301050026
นายเบญจวรรณโสดา
545236187564721265754036 81.31%     เสี่ยง (คนที่ 8)
964301050027
นางสาววราลักษณ์โกศล
5484187564721265754014 68.94%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1064301050028
นายสุรางคณาจำปี
545636187568721265754036 82.32%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1164301050029
นายพงษ์สิทธิ์มนตรี
545236187564721195754034 80.18%     เสี่ยง (คนที่ 11)
1264301050030
นายณัฐวุฒิว่องไว
5403618254472112854032 57.45%     เสี่ยง (คนที่ 12)
1364301050033
นางสาวรุ่งทิพย์ประจันทร์
541601825647210585400 52.53%     เสี่ยง (คนที่ 13)
ผู้สอน 1 จิรายุทราทิตย์บุญแต่งวันทนาชุมพลพัชนีสันติจักรกฤษณ์ชุมพลจิรายุปฏิภาณบุญแต่ง 
ผู้สอน 2              

- นักศึกษาทั้งสิ้น 13 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||