วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34
ครูที่ปรึกษา : ครูวิภาศิริ  เลิศศรี
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20001
-1004กฎหมายแรงงาน
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20100
-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2004งานส่งกำลังรถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20101
-8501โครงงาน
ท:0
ป:12
น:4

[216]
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2นก.ที่เรียน=19
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=702 ชม.
162201010072
นายเหล็กกล้าบุญธรรม
000000000      ออกกลางคัน (คนที่:1)
262201010073
นายอนันต์กรกันต์
000000000      ออกกลางคัน (คนที่:2)
362201010204
นายอติเทพยี่สุ่น
000000000      ออกกลางคัน (คนที่:3)
ผู้สอน 1 ณญาดาฐิติชญาณัทพงศ์มานะศักดิ์ไกรศรประดิษฐชาติชายวิภาศิริวิภาศิริ 
ผู้สอน 2           

- นักศึกษาทั้งสิ้น 17 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 17.65
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||