วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.32
ครูที่ปรึกษา : ครูสันติ  ไชยประดิษฐ์
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20105
-2008เครื่องเสียง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2010เครื่องส่งวิทยุ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2011เครื่องรับโทรทัศน์
ท:2
ป:3
น:3

[90]
20105
-2102ระบบเสียง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2108ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2นก.ที่เรียน=19
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=594 ชม.
162201050047
นางสาวนิสาเนียมพันธ์
32000000000 5.39%     เสี่ยง (คนที่ 1)
262201050048
นายสิทธิศักดิ์มะลาศรี
3215054720870051 52.36%     เสี่ยง (คนที่ 2)
362201050049
นางสาวสายชลชนะวงค์
3215054720900060 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 3)
462201050050
นายกิตติพงษ์พิลา
3216054720900060 54.55%     เสี่ยง (คนที่ 4)
562201050051
นายกิตติศักดิ์ทองปาน
3217054720900049 52.86%     เสี่ยง (คนที่ 5)
662201050052
นายขวัญชัยเลาพิลา
3217054720900060 54.71%     เสี่ยง (คนที่ 6)
762201050053
นายเจตน์รังสรรค์สำราญ
3216054720900052 53.20%     เสี่ยง (คนที่ 7)
862201050054
นายณัฐวุฒิกุมพันธ์
3217054720900060 54.71%     เสี่ยง (คนที่ 8)
962201050056
นายนนทวัฒน์ครองใจ
3215054720900060 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1062201050057
นายนรากรโคสา
3215054720900060 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1162201050059
นายรักรุ่งป้องกัน
3216054680900051 52.36%     เสี่ยง (คนที่ 11)
1262201050061
นายศุภกรคมใสย
3216054720900059 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 12)
1362201050062
นายสมเจตน์เตจ๊ะเทพ
3216054720900052 53.20%     เสี่ยง (คนที่ 13)
1462201050063
นายสิทธิชัยไชยสิทธิ์
3215054680870049 51.35%     เสี่ยง (คนที่ 14)
1562201050064
นายอนุวัตรคำภา
3216054680870049 51.52%     เสี่ยง (คนที่ 15)
1662201050066
นายอภิสิทธิ์เจริญศรีเมือง
3215054720900060 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 16)
1762201050067
นายอรรถชัยอ่อนยอง
32000003000 5.89%     เสี่ยง (คนที่ 17)
1862201050068
นายอรุณจักรจามะรีย์
3217054720870060 54.21%     เสี่ยง (คนที่ 18)
1962201050078
นายธิติวุฒิกายะชาติ
3215054720900060 54.38%     เสี่ยง (คนที่ 19)
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรสุประวัติกิตติฐิติชญาสันติปฏิภาณสันติปฏิภาณปฏิภาณชุมพล 
ผู้สอน 2            

- นักศึกษาทั้งสิ้น 19 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||