วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.25
ครูที่ปรึกษา : ครูณญาดา  อุราเลิศ
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20100
-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20100
-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2005งานไฟฟ้ารถยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2505งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2105งานปรับอากาศรถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2406งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=16
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=594 ชม.
163201010087
นายชยางกูรหาญจางสิทธิ์
20000000 0.34%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201010089
นายณัฐวุฒิชมภู
216000000 3.03%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201010095
นายภูริวัฒน์แม่นทอง
20000000 0.34%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201010097
นายวีระพลกมลภพ
215000000 2.86%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201010205
นายเดชานนท์จันทร์ตั้ง
20000000 0.34%     เสี่ยง (คนที่ 5)
663201010206
นายประกาศิตโคตพงษ์
20000000 0.34%     เสี่ยง (คนที่ 6)
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรสุประวัติสมานชาตรีวิภาศิริอุทัยประดิษฐประดิษฐ 
ผู้สอน 2          

- นักศึกษาทั้งสิ้น 14 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 42.86
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||