วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.21
ครูที่ปรึกษา : ครูธเนศร์  สายเจริญ
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2004งานส่งกำลังรถยนต์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2203งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20101
-2102งานจักรยานยนต์
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20101
-2207งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=17
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=594 ชม.
163201010130
นายแก้วศักดิ์สิทธิ์สมแก้ว
04227272567212652 80.13%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201010134
นายทักษพรบุญเพิ่ม
04226864566811052 74.75%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201010135
นายธงชัยบุตรมณี
0522000000 4.55%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201010138
นายธนายุทธสิงห์ที
242400566810352 52.02%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201010139
นายธีรพัทรเกษรสินธ์
05247264566411552 76.09%     เสี่ยง (คนที่ 5)
663201010142
นายรุ่งทิวาเกษรสร้อย
0022000000 3.70%     เสี่ยง (คนที่ 6)
763201010143
นายเลิศชายเหมือนสวัสดิ์
2526072566812452 68.18%     เสี่ยง (คนที่ 7)
863201010144
นายสมพรแสนสุข
0522005602652 27.10%     เสี่ยง (คนที่ 8)
963201010146
นายอนุศักดิ์สาระโพธิ์
2424068566811952 66.16%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1063201010148
นายอำนาจเกตุดวง
002200560052 21.89%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1163201010149
นายสุรีย์พรอินใย
2422068566811352 64.81%     เสี่ยง (คนที่ 11)
ผู้สอน 1 ชัยศิริณญาดาธนิตาชัยวัฒน์ประสิทธิ์สุขสันต์ธเนศร์ธนภัทรสุขสันต์ 
ผู้สอน 2           

- นักศึกษาทั้งสิ้น 23 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 47.83
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||