วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก(ทวิภาคี).24
ครูที่ปรึกษา : ครูชาตรี  ศรีสะอาด
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1602เพศวิถีศึกษา
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20001
-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20102
-2009โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2010อบซุบโลหะ
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20102
-2110ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=558 ชม.
163201020068
นางสาวกัญติยาพรดำลี
301534641634644824 54.12%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201020077
นายกิตติพงศ์ปกป้อง
12000000480 9.14%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201020078
นายจตุรวิทย์แก่นกุหลาบ
10000000480 8.78%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201020080
นายจิรายุทธกองแก้ว
30153264034644824 50.90%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201020081
นายชินดนัยอ่อนทรวง
1015200340480 17.92%     เสี่ยง (คนที่ 5)
663201020082
นายณัฏฐกิตติ์เทียมพุดซา
3003264834644824 49.64%     เสี่ยง (คนที่ 6)
763201020086
นายภูมิภัทรแก้วประเสริฐ
20163264834644818 51.25%     เสี่ยง (คนที่ 7)
863201020087
นายรฐนนท์พรหมชาติ
101600000480 11.65%     เสี่ยง (คนที่ 8)
963201020088
นายเศรษฐวุฒิสีคราม
301734642036644820 54.84%     เสี่ยง (คนที่ 9)
ผู้สอน 1 ณญาดาณัฏฐพัชรสุประวัติสุประวัติสุวรรณบุญญฤทธิ์มานะศักดิ์ไพฑูรย์ภูดิศบุญญฤทธิ์ 
ผู้สอน 2            

- นักศึกษาทั้งสิ้น 19 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 47.37
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||