วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.24
ครูที่ปรึกษา : ครูทัศนัย  จันทา
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20000
-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20001
-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20104
-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
ท:1
ป:6
น:3

[126]
20104
-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20104
-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=576 ชม.
163201040096
นายวุฒิเดชสมาน
03020030000 6.08%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201040101
นายภูมิพัฒน์ภูติยา
13220030000 6.60%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201040104
นายภูวกรพงศ์มานะ
430234030000 12.67%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201040110
นายเจษฎาวุฒิพุฒพันธ์
0020030000 0.87%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201040112
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
53020030000 6.94%     เสี่ยง (คนที่ 5)
ผู้สอน 1 ณญาดาคำโฮมธนิตาสุประวัติศริญญาสิริปัญญ์วัลชัยธีระศิริศักดิ์วัลชัย 
ผู้สอน 2            

- นักศึกษาทั้งสิ้น 19 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 26.32
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||