วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.22
ครูที่ปรึกษา : ครูณรงค์  นิตนอก
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20100
-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2007วงจรดิจิทัล
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2009เครื่องรับวิทยุ
ท:2
ป:3
น:3

[90]
20105
-2115เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20105
-2124อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย
ท:1
ป:3
น:2

[72]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=18
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=594 ชม.
163201050021
นายวชิรวิทย์รัตพันธ์
5472640064069 46.80%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201050023
นายปรัชญาเกษแก้ว
040000000 0.67%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201050024
นางสาวปวีณาทองคำพวง
040000000 0.67%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201050025
นายศุภณัฐนารี
2452600060067 41.25%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201050026
นายวีระพลผาปรางค์
2472600060069 44.95%     เสี่ยง (คนที่ 5)
663201050027
นายอมรฉัตรพิลา
5472600060067 45.12%     เสี่ยง (คนที่ 6)
763201050028
นายพีรภัทรคณะโท
040000000 0.67%     เสี่ยง (คนที่ 7)
863201050029
นางสาวรัศมีภูหิน
5472600060066 44.95%     เสี่ยง (คนที่ 8)
963201050030
นายวรเมธยอดพงศา
2472640060069 45.62%     เสี่ยง (คนที่ 9)
1063201050031
นายธีระศักดิ์วิชระโภชน์
040000000 0.67%     เสี่ยง (คนที่ 10)
1163201050042
นางสาวสุธินีวงค์แสง
5472600060069 45.45%     เสี่ยง (คนที่ 11)
1263201050043
นางสาวภัทรวดีรองทอง
3472600060066 44.61%     เสี่ยง (คนที่ 12)
1363201050044
นายธิฤทธิ์หมายมุ่ง
440000004 2.02%     เสี่ยง (คนที่ 13)
1463201050045
นายภูฟ้าทองวรรณ์
4472640064067 46.30%     เสี่ยง (คนที่ 14)
ผู้สอน 1 ณญาดาธนิตาชาตรีสุวรรณปฏิภาณปฏิภาณณรงค์ปฏิภาณสันติ 
ผู้สอน 2           

- นักศึกษาทั้งสิ้น 14 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 100
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||