วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.21
ครูที่ปรึกษา : ครูวงกต  จิตรประเสริฐ
รายงาน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และผู้ออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1/2564   [แสดงเวลาเรียน ร้อยละ 100 ของ สัปดาห์ที่ 18]
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล20000
-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
ท:0
ป:2
น:1

[36]
20000
-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000
-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ท:1
ป:0
น:1

[18]
20106
-2113ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20106
-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง
ท:0
ป:6
น:2

[108]
20106
-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20001
-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20106
-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
ท:1
ป:2
น:2

[54]
20001
-1007กฎหมายก่อสร้าง
ท:2
ป:0
น:2

[36]
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1นก.ที่เรียน=20
รวมเวลาเรียน(ไม่รวมกิจกรรม)นับถึง สป. ที่ 18
=630 ชม.
163201060003
นางสาวรัตนาปัญญา
320100000000 5.24%     เสี่ยง (คนที่ 1)
263201060004
นายฉัตรทิพากรสิงห์ทอง
3201369610810832442132 80.95%     เสี่ยง (คนที่ 2)
363201060008
นายนัฐดนัยลิลัน
3203369610810232472132 80.79%     เสี่ยง (คนที่ 3)
463201060009
นายปรายฝันราชโสม
320100000000 5.24%     เสี่ยง (คนที่ 4)
563201060012
นายสิรภพสัมณีย์
320200000000 5.40%     เสี่ยง (คนที่ 5)
663201060013
นายสุขสันต์เนียมมูล
320200000000 5.40%     เสี่ยง (คนที่ 6)
763201060014
นายวันชัยวันประโคน
320100000000 5.24%     เสี่ยง (คนที่ 7)
863201060016
นายณัชพลชูรัตน์
320100000000 5.24%     เสี่ยง (คนที่ 8)
963201060020
นายกิตติภพลาพรม
320100000000 5.24%     เสี่ยง (คนที่ 9)
ผู้สอน 1 รัตน์ติพรณัฏฐพัชรธนิตาอภินันท์วงกตอภินันท์อภินันท์รุ้งทิวาปวีณาวงกตรุ้งทิวา 
ผู้สอน 2             

- นักศึกษาทั้งสิ้น 20 คน
- มีกลุ่มเสี่ยง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00
- และมีผู้ออกกลางคัน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
- รวมร้อยละของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกับผู้ที่ออกกลางคันคิดเป็น ร้อยละ 45
||||||||||||||รายงาน online โดยฝ่ายวิชาการ : ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 : (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร) ||||||||||||