การตรวจบันทึกส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2564
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1::สิริปัญญ์  เสริมสิริพิพัฒน์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
2 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
4 30204-5104 งานธุรกิจดิจิทัล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
5 30204-2105 การประมวลผลแบบคลาวด์
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
7 30200-0015 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
รวม1020 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2::กิ่งดาว  บุญประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
3 30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
4 30204-5103 งานธุรกิจดิจิทัล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
5 30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม027 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3::ปวีณา  บุญเสนอ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
2 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
4 20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
6 20204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
7 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม295 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
4::วิทยา  ลัทธิมนต์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20204-2004 หลักการเขียนโปรแกรม
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
3 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30204-2006 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
5 30204-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิ
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
6 30200-0015 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม724 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5::ชินาธิป  พรมชา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
2 20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
(2-2-3)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
4 20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
(1-2-2)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 20204-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
6 20204-5106 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 30204-5103 งานธุรกิจดิจิทัล 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม235 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6::ณัฐ  กุลรัตน์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20204-2002 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
(2-2-3)
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
3 20204-2103 โปรแกรมตารางงาน
(2-2-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
4 20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
5 20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคำ
(1-2-2)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
6 20204-2109 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(2-2-3)
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
7 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
8 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
9 20204-5102 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์2
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
10 20204-5101 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์1
(2-7-3)
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
11 30204-5104 งานธุรกิจดิจิทัล 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
รวม257 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7::ณัทพงศ์  โยธี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
(1-2-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
5 30204-2001 พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
6 30204-2002 ระบบจัดการฐานข้อมูล
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
7 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
8 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
9 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
รวม1416 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
8::เพ็ญธิดา  แก้วคำ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
6 30201-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
7 30201-2007 การบัญชีภาษีอากร
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม123 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
9::พิมพ์ภัทรา  เลิศเรืองศิริ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 20201-5106 ปฏิบัติงานการบัญชี 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
รวม240 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
10::ศิริรัตน์  คำเพราะ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
2 30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(2-2-3)
ฝึกงาน
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
6 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม024 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
11::ไพรินทร์  ทองกันยา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน
(1-4-3)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
5 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
6 20203-2007 งานสารบรรณ
(1-2-2)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
7 30201-5104 งานการบัญชี 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม233 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น26
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
12::คนองรักษ์  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
2 30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
(2-2-3)
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
3 30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 30201-2101 ระบบบัญชี
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบบ.-25621  
(รายชื่อ 30 คน)
---      
5 30201-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม024 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
13::วันดี  ปานฟัก
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
3 20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน
(1-4-3)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20201-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พบ(IDP).-25614  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
ฝึกงาน
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม222 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
14::สุลัดดา  ยอดกุล
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
2 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
3 30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
4 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
5 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20201-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
7 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม1014 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
15::วันทนา  วิศรีสิทธิ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น
(2-2-3)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
3 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น
(0-4-2)
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
4 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
5 20203-2004 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
(1-2-2)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
6 30201-5104 งานการบัญชี 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม246 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
16::ศริญญา  ผาแก้ว
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น
(0-4-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
3 20203-2004 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
(1-2-2)
ฝึกงาน
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
4 20203-2007 งานสารบรรณ
(1-2-2)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
5 20201-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
6 30201-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม272 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การบัญชี)
17::ฐิติชญา  ภิบาลวงษ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20001-1005 กฎหมายพาณิชย์
(2-0-2)
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
5 20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น
(0-4-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
6 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
7 30001-1055 กฎหมายธุรกิจ
(3-0-3)
ฝึกงาน
สบบ(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม255 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การบัญชี มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
18::ณัตติยา  หล่อวินิจนันท์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20701-2103 เบเกอรี่
(2-2-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 20701-5101 ปฏิบัติงานการโรงแรม1
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20701-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30701-2003 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
7 30001-1003 การพัฒนาองค์การด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ
(3-0-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
8 30700-1003 ศิลปะการต้อนรับและบริการ
(2-2-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม168 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น24
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
19::เพ็ชรา  โหม่งมาตร์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
2 20700-1002 ศิลปวัฒนธรรมไทย
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20701-2105 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
(1-2-2)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20701-5105 ปฏิบัติงานการโรงแรม5
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20701-2109 งานซักรีด
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20701-2108 อาหารเพื่อสุขภาพ
(2-2-3)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
7 20701-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
กร.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 30701-5104 งานเอกสารและการทำรายงานในงานส่วนหน้า(*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
9 30701-8001 ฝึกงาน(*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
10 30700-1001 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
(3-0-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม225 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การโรงแรม)
20::โสภณัฐ  พละศักดิ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
2 20701-2101 สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20701-2004 งานแม่บ้านโรงแรม
(2-2-3)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 20701-5106 ปฏิบัติงานการโรงแรม6
(2-7-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20701-2104 แกะสลักผักและผลไม้
(2-2-3)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20701-2109 งานซักรีด
(1-2-2)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
7 30701-5105 งานใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม(*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
ฝึกงาน
สกร(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
8 20701-2007 เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
9 30001-1056 กฏหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3-0-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
10 30700-1002 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(2-2-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
11 30701-2001 หลักการดำเนินงานโรงแรม
(2-2-3)
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม1812 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การโรงแรม มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
21::นงลักษณ์  ศรีชา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
1 20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(2-0-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
2 20200-1003 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
3 30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
(3-0-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
4 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20202-2105 ลูกค้าสัมพันธ์
(1-2-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
6 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30202-5101 งานการตลาด 1 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 30202-5102 งานการตลาด 2 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
9 30202-2206 การจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
รวม1118 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
22::สาวิตรี  บุญงอก
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20200-1003 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 30200-1002 หลักการตลาด
(2-2-3)
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
3 20202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น
(2-0-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
4 20202-5105 ปฏิบัติงานการตลาด5
(2-7-3)
ฝึกงาน
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
5 20202-5106 ปฏิบัติงานการตลาด6
(2-7-3)
ฝึกงาน
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 30200-0002 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30202-2005 การจัดจำหน่ายทางการตลาด
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
8 30202-2001 การจัดการการขาย
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 30200-0007 การหาข้อมูลทางการตลาด
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 30202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค
(3-0-3)
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม1316 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (การตลาด)
23::ระวิวรรณ  แสงจันทร์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
2 20200-1003 การขายเบื้องต้น
(1-2-2)
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่
(3-0-3)
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
4 20202-2004 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
5 20202-2005 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
6 20202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง
(2-2-3)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
7 20202-2104 การบรรจุภัณฑ์
(1-2-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
8 20202-2112 ศิลปะเชิงพาณิชย์
(1-2-2)
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
9 20202-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
10 30202-5101 งานการตลาด 1 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
11 30202-5102 งานการตลาด 2 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม296 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา การตลาด มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
24::วงกต  จิตรประเสริฐ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20106-2101 ปฎิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร
(0-12-4)
ฝึกงาน
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
2 20106-1001 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20106-2114 คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง
(1-2-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20106-1003 พื้นฐานงานปูน
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 30106-2001 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
(0-6-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
6 30106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้าง
(1-3-2)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม1620 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
25::อภินันท์  อนุสินธุ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20106-2113 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20106-1001 พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 20106-2002 เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
(0-6-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 20106-2003 เขียนแบบงานโครงสร้าง
(0-6-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30106-5103 งานก่อสร้าง 3 (*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
8 30106-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
9 20106-1002 พื้นฐานงานไม้
(0-6-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
10 30106-0002 พื้นฐานงานปูน
(0-6-2)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
รวม2812 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างก่อสร้าง)
26::รุ้งทิวา  บุดดา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
3 20106-1004 วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง
(2-0-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
4 30106-2006 เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์
(0-6-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
5 20106-2103 ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์
(0-6-2)
ฝึกงาน
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
6 20106-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
7 20001-1007 กฎหมายก่อสร้าง
(2-0-2)
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 20106-2011 อ่านแบบงานก่อสร้าง
(2-0-2)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
9 30100-0301 ทฤษฎีโครงสร้าง
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
10 30106-0005 กลศาสตร์เบื้องต้น
(3-0-3)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
รวม1033 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น43
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างก่อสร้าง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
27::ชุมพล  พลเสนา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(2-2-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20105-2108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 30105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 30105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30105-9005 การจัดการฐานข้อมูลบนเว็บเพจ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30105-8003 ฝึกงาน 2 (*4)
(2-8-2)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 30105-2005 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 30105-0001 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม1218 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
28::สุวรรณ  บุษภาค
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
2 20105-2006 วงจรพัลส์และสวิตชิง
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20105-2007 วงจรดิจิทัล
(1-3-2)
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 30105-1003 วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30105-2105 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 30105-2007 ไมโครคอนโทรลเลอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 30105-5103 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 30105-5104 งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม1614 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
29::ณรงค์  นิตนอก
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20105-2001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(0-3-1)
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 30105-2002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20105-2115 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20105-5101 ปฏิบัตงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
6 20105-5102 ปฏิบัตงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
7 30105-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม332 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
30::สันติ  ไชยประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20105-2008 เครื่องเสียง
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
(2-3-3)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20105-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 20105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
8 20105-2124 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
9 20105-5105 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
10 20105-8003 ฝึกงาน 2
(2-8-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
รวม294 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
31::ปฏิภาณ  เสนาพันธ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20105-2007 วงจรดิจิทัล
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
2 20105-2009 เครื่องรับวิทยุ
(2-3-3)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20105-2010 เครื่องส่งวิทยุ
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20105-2102 ระบบเสียง
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20105-2118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 20105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
7 20105-2121 หุ่นยนต์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
8 20105-2126 ระบบเคเบิลทีวี
(3-2-2)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
9 20105-5106 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
10 30105-2001 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(2-3-3)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม295 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
32::คัคเนศวร์  โกมลศรี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 30104-2001 การติดตั้งไฟฟ้า 1
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
4 30104-5203 งานไฟฟ้ากำลัง3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 30104-5204 งานไฟฟ้ากำลัง4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 30104-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30104-9007 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 30104-0004 การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร
(1-6-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1116 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
33::วัลชัย  ผัดศรี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
3 20104-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1
(2-3-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30104-2002 การออกแบบระบบไฟฟ้า
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
6 20104-5101 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30104-5204 งานไฟฟ้ากำลัง4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
8 30104-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
9 30104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม1713 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
34::บุญจันทร์  โตมร
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
3 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
(1-2-2)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
6 20104-5105 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 5
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
7 20104-5106 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
8 30104-5203 งานไฟฟ้ากำลัง3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม282 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
35::ประสิทธิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20104-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30104-1002 วงจรไฟฟ้า 1
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
5 30104-9006 เทคนิคการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20104-8003 ฝึกงาน2
(2-8-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
7 30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
8 30104-2006 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(2-3-3)
ฝึกงาน
มชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
9 30104-0003 เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม
(1-6-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1715 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
36::ศิริศักดิ์  จันพูล
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
6 20104-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
7 20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
8 30104-1001 เครื่องมือวัดไฟฟ้า
(2-3-3)
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
9 20104-2108 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
10 20104-2119 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
รวม275 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
37::ทัศนัย  จันทา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1004 กฎหมายแรงงาน
(1-0-1)
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
2 20100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 20104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(1-3-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
7 20104-2115 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
9 20104-2108 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
10 20104-2110 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
11 20104-2119 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม291 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
38::ธีระ  ศรีมาบุตร
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20104-2004 เครื่องวัดไฟฟ้า
(1-3-2)
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20104-2005 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
(1-6-3)
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20104-2006 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
(1-3-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
4 20104-2102 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(1-3-2)
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
5 20104-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
(1-3-2)
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 20104-2104 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 20104-5102 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20104-2119 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 30104-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม301 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
39::สมาน  คำขาว
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20103-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
2 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 20103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
(0-6-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
4 20103-5106 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 6
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
รวม360 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
40::ชัยวัฒน์  ยศเคน
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20103-2007 เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น
(1-3-2)
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
4 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค
(1-3-2)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 30100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น
(1-3-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
6 20103-5101 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
7 20103-5102 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
8 20103-5103 ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์ 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
รวม318 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างเชื่อมโลหะ)
41::จักรกฤษณ์  พันธ์ศรี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
3 20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
(1-3-2)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 30100-0001 งานเทคนิคเบื้องต้น
(0-6-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
5 30100-0011 งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน
(1-6-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
รวม2013 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น33
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
42::ประภาส  นามโคตร
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20102-2007 กรรมวิธีการผลิต
(2-0-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 30102-2003 โปรแกรมซีเอ็นซี
(2-3-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 30102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(1-6-3)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
4 30102-5101 งานเครื่องมือกล 1 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
5 30102-5102 งานเครื่องมือกล 2 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
6 30102-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
7 30102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
(2-2-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
8 30100-0116 การออกแบบเครื่องจักรกล
(3-0-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 30102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม226 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น28
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
43::ไพฑูรย์  พ่อค้า
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล1
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20102-2004 วัดละเอียด
(1-2-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
4 20102-2009 โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
6 30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
(3-0-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
7 20102-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
8 30102-9004 กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
9 30100-0005 งานวัดละเอียด
(1-2-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
10 30100-0009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม2010 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
44::ชาตรี  ศรีสะอาด
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
2 20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
(2-6-4)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก.-25611  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20102-2109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชก.-25611  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
6 30102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(1-6-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
7 30102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
(2-2-3)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม302 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
45::ภูดิศ  สุวรรณวงค์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
2 20102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล1
(1-3-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20102-2004 วัดละเอียด
(1-2-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
4 20102-2010 อบซุบโลหะ
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
5 20102-5103 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20102-5104 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 20102-5105 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20102-8501 โครงการ
(0-12-4)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
46::บุญญฤทธิ์  แสงทอง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
2 20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20102-2004 วัดละเอียด
(1-2-2)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
4 20102-2105 ลับคมเครื่องมือตัด
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25611  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
5 20102-2110 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
(0-6-2)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
7 20102-2109 ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
8 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
9 20102-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชก.-25611  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม333 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น36
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างกลโรงงาน)
47::มานะศักดิ์  อารมณ์สวะ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20102-2006 กลศาสตร์เครื่องมือกล
(2-0-2)
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20102-2009 โปรแกรมเอ็นชีพื้นฐาน
(1-3-2)
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20102-2102 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2
(2-6-4)
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
6 30001-1051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
(1-0-1)
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
7 20102-8501 โครงการ
(0-12-4)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
8 20102-5301 ปฏิบัติงานแม่พิมพ์พลาสติก 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม291 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
48::วัฒนา  ทองเทพ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
2 30100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(2-2-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
3 30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
(2-3-3)
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
4 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
5 20101-2410 งานบริการสีรถยนต์
(3-9-4)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
(2-3-3)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
7 30101-5603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า3(*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
8 20101-2403 งานเตรียมผิวงาน
(1-6-3)
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม819 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น27
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
49::ประดิษฐ  ใจทรง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
3 30101-8001 ฝึกงาน (*4)
(2-18-4)
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
4 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
5 30101-2609 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
(1-2-2)
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
6 30101-2603 งานระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า
(2-3-3)
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
รวม227 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
50::อุทัย  จรรยากรณ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
(1-6-3)
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
2 20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20101-2505 งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
4 20101-5102 ปฏิบัติงานยานยนต์2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม250 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น25
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
51::สุขสันต์  สิทธิมวล
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 20101-9002 งานแก๊สรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
4 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20101-2207 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
(1-3-2)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20101-2201 งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
7 20101-2202 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 30101-2201 งานเครื่องกลต้นกำลัง
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
รวม238 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
52::สมชาย  พิมาทัย
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20101-9004 งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
3 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 30101-2006 งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
(2-3-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 20101-9006 งานเขียนและอ่านแบบเครื่องกล
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
6 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 20101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
8 20101-2201 งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
(1-6-3)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
9 20101-5204 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
10 30101-2201 งานเครื่องกลต้นกำลัง
(2-3-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
11 30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม1915 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
53::ไกรศร  ผิวผัน
วุฒิการศึกษา::ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
(1-6-3)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
2 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
4 20101-8001 ฝึกงาน
(2-18-4)
ฝึกงาน
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20101-5402 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
6 20101-5401 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
7 30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
รวม2210 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
54::ชาติชาย  ฝอยทอง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2008 งานขับรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
2 20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
3 20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
4 20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
(1-6-3)
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
5 20101-2111 งานบริการยานยนต์
(2-10-4)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20101-2406 งานบำรุงรักษาสีรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม320 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
55::ธนภัทร  จอมไส
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2102 งานจักรยานยนต์
(1-6-3)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
2 30100-0104 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
3 30101-5201 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม1
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
4 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
5 30101-5202 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
6 30101-2201 งานเครื่องกลต้นกำลัง
(2-3-3)
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
7 30101-2207 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
(3-0-3)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
8 30101-5203 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
9 30101-5204 งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 (*4)
(2-7-3)
ฝึกงาน
สกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
10 30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
รวม1420 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
56::ธเนศร์  สายเจริญ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(1-2-2)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
2 20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 30101-0003 งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
5 20101-2203 งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
(1-3-2)
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
6 20101-5201 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
7 20101-5202 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
8 20101-2209 งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(1-6-3)
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
9 20101-2201 งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
(1-6-3)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
10 30101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
(2-3-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
รวม1910 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น29
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
57::วิภาศิริ  เลิศศรี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20101-2006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต์
(2-0-2)
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 20101-5101 ปฏิบัติงานยานยนต์1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
5 20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
6 20101-8501 โครงงาน
(0-12-4)
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30101-2004 งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
รวม2510 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
58::จิรพันธ์  สำเภา
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์
(1-6-3)
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
2 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
(1-6-3)
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
3 20101-2111 งานบริการยานยนต์
(2-10-4)
ฝึกงาน
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
4 20101-5101 ปฏิบัติงานยานยนต์1
(2-7-3)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
6 30101-0002 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
รวม265 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น31
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (ช่างยนต์)
59::ณัฐพล  วรรณทอง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20101-2004 งานส่งกำลังรถยนต์
(1-3-2)
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20101-2101 งานเครื่องยนต์เล็ก
(1-6-3)
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
3 20101-2109 งานปรับแต่งเครื่องยนต์
(1-6-3)
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
4 30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(3-0-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
5 20101-2111 งานบริการยานยนต์
(2-10-4)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
6 20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์
(1-3-2)
ฝึกงาน
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
7 30101-2005 งานส่งถ่ายกำลัง
(2-2-3)
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 2 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
สยฟ(ทวิภาคี)จีน.-25622  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
8 30101-5103 งานเทคนิคยานยนต์3(*4)
(2-10-4)
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
สชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
9 30101-2108 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
(2-3-3)
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม2015 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา ช่างยนต์ มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
60::สายชล  ทองแป
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
2 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
รวม340 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (เรียนร่วม(พื้นฐาน))
61::พัชนี  สีมารักษ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
(1-3-2)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
2 20100-1002 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
3 20100-1003 งานฝึกฝีมือ
(0-6-2)
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
4 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค
(1-3-2)
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
รวม304 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
ระดับคุณภาพความก้าวหน้าการจัดการประเมินผลของแผนกวิชา เรียนร่วม(พื้นฐาน) มีความก้าวหน้า คิดเป็น ร้อยละ 0.00 [เกณฑ์ ปรับปรุงเร่งด่วน]
 
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
62::วีนัส  สุวรรณ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(0-2-1)
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
กร(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
พบ(IDP).-25614  
(รายชื่อ 1 คน)
---      
ฝึกงาน
พบ.-25612  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
พบ.-25611  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
3 20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ
(0-2-1)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
ฝึกงาน
พค.(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 40 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
รวม300 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น30
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
63::คำโฮม  คูณสว่าง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
(2-0-2)
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(3-0-3)
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
รวม286 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
64::บุญแต่ง  ป้อมหิน
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
มชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
มบต(ทวิภาคี)-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
มยฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
สบต(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(0-2-1)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
รวม042 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น42
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
65::ทราทิตย์  ชิดชม
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::พนักงานราชการ ครู
หน้าที่พิเศษ::
1 30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(2-2-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกร(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 5 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 30000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล
(0-2-1)
ฝึกงาน
มกอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
ฝึกงาน
มชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
มทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ฝึกงาน
สชส(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ฝึกงาน
สชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
สทผ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
3 30000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
(0-2-1)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
รวม038 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
66::ธนิตา  สมนิยาม
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
(2-0-2)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
2 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
3 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
(3-0-3)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
ฝึกงาน
สชฟ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
รวม381 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
67::จิรายุ  บรรพตพิทักษ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
(2-0-2)
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
2 30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
(3-0-3)
มกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 3 คน)
---      
สกอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สชย(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี)-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สทผ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
สยฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
3 30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
(3-0-3)
มชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
มชอ(ทวิภาคี)-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
มชอ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
มบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สชฟ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สชอ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
รวม436 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น40
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
68::กิตติ  ผลดี
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(1-2-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
2 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
รวม350 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น35
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
69::สุประวัติ  ขันทอง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
(1-0-1)
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25632  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พบ.-25633  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
(0-2-1)
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
พค.-25621  
(รายชื่อ 42 คน)
---      
3 20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
4 20000-1602 เพศวิถีศึกษา
(1-0-1)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
5 30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
(2-0-2)
ฝึกงาน
มบค.(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 47 คน)
---      
ฝึกงาน
สบค(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 41 คน)
---      
6 30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(0-2-1)
มชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
สชส(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบค(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 45 คน)
---      
รวม336 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น39
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
70::หนึ่งฤทัย  สุวรรณพงษ์
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(1-2-2)
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2-0-2)
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
พต.-25621  
(รายชื่อ 39 คน)
---      
3 20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
(1-2-2)
กร.-25621  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
4 30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ
(2-2-3)
มบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
มบบ.-25631  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
สบต(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25632  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
สบบ(ทวิภาคี).-25631  
(รายชื่อ 27 คน)
---      
รวม308 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
71::ณญาดา  อุราเลิศ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(0-2-1)
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
2 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
พค(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
ฝึกงาน
พค.-25611  
(รายชื่อ 37 คน)
---      
ฝึกงาน
พต(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
พต.-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
พบ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 28 คน)
---      
3 20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
(0-2-1)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชก.-25621  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 4 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ(ทวิภาคี).-25625  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25622  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ชฟ.-25624  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชฟ.-25623  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25612  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25614  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชย.-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชอ.-25622  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ชอ.-25621  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
รวม320 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
72::ชัยศิริ  ตุ้มคง
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชก.-25632  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชกอ.-25631  
(รายชื่อ 25 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชย.-25631  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25632  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
พบ.-25631  
(รายชื่อ 31 คน)
---      
2 20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(0-2-1)
ชกอ.-25622  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชกอ.-25621  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
รวม380 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น38
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
73::ณัฏฐพัชร  กล้าหาญ
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
(1-2-2)
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
2 20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
(2-0-2)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชฟ.-25632  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชย.-25634  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชย.-25633  
(รายชื่อ 24 คน)
---      
ชส.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชอ.-25632  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชอ.-25631  
(รายชื่อ 22 คน)
---      
พค.-25632  
(รายชื่อ 36 คน)
---      
พค.-25631  
(รายชื่อ 34 คน)
---      
3 20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
(2-0-2)
ชก(ทวิภาคี).-25624  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชก(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
4 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ
(2-0-2)
พบ.-25621  
(รายชื่อ 38 คน)
---      
พบ.-25622  
(รายชื่อ 35 คน)
---      
รวม320 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น32
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (สามัญ/ทักษะชีวิต)
74::รัตน์ติพร  พลแสน
วุฒิการศึกษา::
ตำแหน่ง::ครูพิเศษสอน
หน้าที่พิเศษ::
1 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(0-2-1)
กร.-25631  
(รายชื่อ 26 คน)
---      
ชก.-25634  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชก.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชกอ.-25633  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ชช.-25631  
(รายชื่อ 8 คน)
---      
ชถ.-25631  
(รายชื่อ 7 คน)
---      
ชฟ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชฟ.-25635  
(รายชื่อ 21 คน)
---      
ชฟ.-25634  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ชย.-25636  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ชย.-25635  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ชอ.-25633  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
พค.-25633  
(รายชื่อ 32 คน)
---      
พต.-25631  
(รายชื่อ 44 คน)
---      
2 20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด
(0-2-1)
ชส.-25621  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
3 20000-1203 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25622  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 20 คน)
---      
ชย.-25625  
(รายชื่อ 10 คน)
---      
ชย.-25624  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ชย.-25623  
(รายชื่อ 15 คน)
---      
ชย.-25626  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ชอ.-25612  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
4 20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(0-2-1)
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25614  
(รายชื่อ 19 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25611  
(รายชื่อ 18 คน)
---      
ฝึกงาน
ชก.-25612  
(รายชื่อ 9 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ(ทวิภาคี).-25623  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25612  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
ฝึกงาน
ชกอ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชช(ทวิภาคี).-25611  
(รายชื่อ 6 คน)
---      
ฝึกงาน
ชถ(ทวิภาคี).-25621  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ.-25612  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ฝึกงาน
ชฟ.-25611  
(รายชื่อ 17 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25616  
(รายชื่อ 14 คน)
---      
ฝึกงาน
ชย.-25615  
(รายชื่อ 12 คน)
---      
ฝึกงาน
ชส.-25611  
(รายชื่อ 11 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ(ทวิภาคี).-25613  
(รายชื่อ 23 คน)
---      
ฝึกงาน
ชอ.-25611  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
รวม340 ร้อยละ
0.00
            
รวมทั้งสิ้น34

--------------------------------------------------------------

บันทึกรายงานเสนอ ผู้อำนวยการ
รายงานแนบบันทึก