รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:21 มิ.ย. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 24226
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 24226
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 24125
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 25025
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 24125
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 22224
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.11 25025
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.12 25025
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.13 25025
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.11 909
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 21324
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 25025
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 26127
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 23225
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 819
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 14822
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 19322
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 19322
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 21021
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.15 18220
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 13922
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 19423
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.13 16521
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.11 19524
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 48854542
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.11 22527
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 22527
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 23436
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 23032
การบัญชี:การบัญชี พบ.13 23335
การตลาด:การตลาด พต.11 35053
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 132942
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 113142
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.13 113142
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 44238282
รวม  ปวช.1534317851
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).21 18321
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).22 18018
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 13316
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 12214
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 18018
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.21 22022
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.22 19019
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).23 23023
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ(ทวิภาคี).21 16016
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 17118
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 18018
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).23 18018
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).24 12719
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).21 404
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 17320
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 16218
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 20020
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 17118
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).25 18321
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 14418
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 9413
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).23 8311
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.21 17320
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 37839417
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 03838
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 63238
การตลาด:การตลาด พต.21 33740
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 34043
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.(ทวิภาคี).22 23941
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 14186200
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.21 02525
การโรงแรม:การโรงแรม กร.22 91322
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 93847
รวม  ปวช.2401263664
ปวช.3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.31 21820
การโรงแรม:การโรงแรม กร(ทวิภาคี).32 41418
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 63238
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).31 15116
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).32 15015
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 15217
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 17017
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 15015
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.31 20020
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.32 15015
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).33 18018
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 19019
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 10010
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).33 14014
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).34 14519
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).31 606
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 11617
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 12113
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).33 15015
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).34 11011
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 9716
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 17219
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).33 21223
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.31 10414
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 31530345
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 03232
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 02222
การบัญชี:การบัญชี พบ(IDP).34 011
การบัญชี:การบัญชี พบ(ทวิภาคี).33 13233
การตลาด:การตลาด พต.31 01515
การตลาด:การตลาด พต(ทวิภาคี).32 21618
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 83038
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค(ทวิภาคี).32 102838
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 21176197
รวม  ปวช.3342238580
รวม ปวช. การตลาด:การตลาด8118126
การบัญชี:การบัญชี13254267
การโรงแรม:การโรงแรม1795112
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ58228286
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล21719236
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง461258
ช่างยนต์:ตัวถังและสี16016
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม53053
ช่างยนต์:ยานยนต์93396
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์12640166
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง22832260
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ18119
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1181 123 1304
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 79 600 679
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 17 95 112
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 1,277 818 2,095จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).11 23124
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).11 707
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).11 20020
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).12 808
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).11 202
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).11 24024
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).11 17421
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).11 31435
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).11 20525
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).11 33134
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).11 17320
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).11 16319
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี)11 7512
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).11 257
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).11 6511
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 23336269
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).11 42832
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).12 12829
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 31922
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).11 347
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี).11 21214
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).11 123547
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).11 194665
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 44172216
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี)11 426
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).11 000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 426
รวม  ปวส.1281210491
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).21 21122
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).21 10010
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).21 202
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).21 505
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).21 13013
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).21 27330
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 011
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).21 22123
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).21 18523
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).21 19120
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).21 20525
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).21 15520
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี).21 5813
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).21 718
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).21 628
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 19033223
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).21 23436
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).22 02121
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 23133
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).21 21416
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี)21 077
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).21 192241
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.(ทวิภาคี).21 64349
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 31172203
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี).21 099
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).21 156
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 11415
รวม  ปวส.2222219441
รวม ปวส. การตลาด:การตลาด73744
การบัญชี:การบัญชี12161173
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม51621
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล9115106
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง211334
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม432164
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม40343
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า28028
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์31132
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า9110
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล56146202
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง891099
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 423 69 492
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 75 344 419
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 16 21
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 503 429 932รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 3,027 คน