รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:22 ก.ย. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 21223
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 22022
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 23124
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 24226
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 16016
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 17219
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.11 25025
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.12 20121
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.13 23023
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.11 707
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 21223
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 23124
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 23023
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 18220
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 718
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 14822
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 18321
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 18119
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 18018
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.15 19221
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 121022
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 13518
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.13 15419
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.11 18422
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 43551486
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.11 22426
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 22426
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 13031
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 13132
การบัญชี:การบัญชี พบ.13 12728
การตลาด:การตลาด พต.11 14344
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 112334
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 102636
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.13 82331
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 33203236
รวม  ปวช.1470278748
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).21 17320
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).22 17017
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 12315
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 11011
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 8210
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 14014
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.21 19019
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.22 19019
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).23 17017
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ(ทวิภาคี).21 16016
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 14115
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 17017
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).23 17017
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).24 8715
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).21 404
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 15116
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 12214
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 16016
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 13114
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).25 17219
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 10414
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 639
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).23 7310
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.21 11213
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 31734351
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 03838
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 43135
การตลาด:การตลาด พต.21 33639
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 33942
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.(ทวิภาคี).22 23840
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 12182194
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.21 02222
การโรงแรม:การโรงแรม กร(ทวิภาคี).22 9918
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 93140
รวม  ปวช.2338247585
ปวช.3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.31 21517
การโรงแรม:การโรงแรม กร(ทวิภาคี).32 31316
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 52833
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).31 13114
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).32 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 12214
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 14014
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 12012
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 14014
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.31 17017
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.32 13013
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).33 15015
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 18018
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 909
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).33 14014
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).34 14519
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).31 606
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 11617
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 11112
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).33 15015
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).34 11011
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 9716
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 16117
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).33 21223
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.31 7411
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 28629315
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 03232
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 02121
การบัญชี:การบัญชี พบ(IDP).34 011
การบัญชี:การบัญชี พบ(ทวิภาคี).33 12728
การตลาด:การตลาด พต.31 01414
การตลาด:การตลาด พต(ทวิภาคี).32 21416
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 73037
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค(ทวิภาคี).32 102535
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 20164184
รวม  ปวช.3311221532
รวม ปวช. การตลาด:การตลาด6107113
การบัญชี:การบัญชี8238246
การโรงแรม:การโรงแรม168399
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ51204255
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล19618214
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง361046
ช่างยนต์:ตัวถังและสี16016
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม45045
ช่างยนต์:ยานยนต์79382
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์10939148
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง20827235
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ17118
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1038 114 1152
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 65 549 614
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 16 83 99
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 1,119 746 1,865จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวม
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).11 21122
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).11 707
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).11 18018
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).12 909
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).11 303
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).11 20020
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).11 20424
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).11 15318
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).11 15621
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี)12 17118
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).11 31132
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).11 17320
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).11 14317
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี)11 8513
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).11 257
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).11 6410
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 22336259
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).11 42327
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).12 12627
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 02020
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).11 167
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี).11 11213
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).11 123345
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).11 112435
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).12 82331
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 38167205
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี)11 235
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).11 000
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 235
รวม  ปวส.1263206469
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).21 18119
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).21 10010
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).21 202
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).21 404
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).21 13013
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).21 25227
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 011
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).21 22123
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).21 16521
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).21 19120
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).21 17522
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).21 14519
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี).21 5813
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).21 617
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).21 617
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 17731208
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).21 23335
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).22 01818
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 22830
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).21 21315
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี)21 077
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).21 192241
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.(ทวิภาคี).21 74047
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 32161193
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี).21 099
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).21 145
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 11314
รวม  ปวส.2210205415
รวม ปวส. การตลาด:การตลาด43842
การบัญชี:การบัญชี9148157
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม31619
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล8516101
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง201131
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม412162
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม38240
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า27027
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์28129
เทคนิคเรื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า9110
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล57142199
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง841094
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 400 67 467
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 70 328 398
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 16 19
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 473 411 884รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,749 คน