รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ออนไลน์ [Real time:19 ต.ค. 2564]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.11 (ครูประดิษฐ ใจทรง)23124267.69
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.12 (ครูประดิษฐ ใจทรง)24125263.85
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.13 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)23124254.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.14 (ครูจิรพันธ์ สำเภา)26026260.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.15 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)160162433.33
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.16 (ครูอุทัย จรรยากรณ์)172192317.39
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.11 (ครูธนภัทร จอมไส)25025250.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.12 (ครูธนิตา สมนิยาม)24125250.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.13 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)25025250.00
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ.11 (ครูณัฐพล วรรณทอง)10010100.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.11 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)21324240.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.12 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)25126260.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.13 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)26127270.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.14 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)22224254.00
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช.11 (ครูสมาน คำขาว)718911.11
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.11 (ครูบุญจันทร์ โตมร)14822220.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.12 (ครูบุญจันทร์ โตมร)18321210.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.13 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)19322220.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.14 (ครูธีระ ศรีมาบุตร)20020200.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.15 (ครูวีนัส สุวรรณ)20222220.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.11 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)131023230.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.12 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)17522234.35
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.13 (ครูปฏิภาณ เสนาพันธ์)17522234.35
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.11 (ครูรุ้งทิวา บุดดา)20424254.00
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 472545265473.84
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.11 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์)32831323.13
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32831323.13
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.11 (ครูวันดี ปานฟัก)23335362.78
การบัญชี:การบัญชี พบ.12 (ครูไพรินทร์ ทองกันยา)23032345.88
การบัญชี:การบัญชี พบ.13 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน)13334340.00
การตลาด:การตลาด พต.11 (ครูระวิวรรณ แสงจันทร์)34851510.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.11 (ครูปวีณา บุญเสนอ)132942420.00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.12 (ครูณัทพงศ์ โยธี)113041434.65
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.13 (ครูคำโฮม คูณสว่าง)92837419.76
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 412312722813.20
รวม  ปวช.15163138298603.60
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).21 (ครูสายชล ทองแป)17320214.76
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).22 (ครูสายชล ทองแป)17017185.56
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.23 (ครูพัชนี สีมารักษ์)12315166.25
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.24 (ครูพัชนี สีมารักษ์)110111631.25
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.25 (ครูณญาดา อุราเลิศ)82101428.57
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.26 (ครูณญาดา อุราเลิศ)140142030.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.21 (ครูธเนศร์ สายเจริญ)190192317.39
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.22 (ครูกิตติ ผลดี)19019190.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).23 (ครูธเนศร์ สายเจริญ)170172326.09
ช่างยนต์:ตัวถังและสี ชถ(ทวิภาคี).21 (ครูณัฏฐพัชร กล้าหาญ)16016160.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.21 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)141151921.05
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.22 (ครูบุญญฤทธิ์ แสงทอง)17017185.56
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).23 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)17017185.56
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).24 (ครูชาตรี ศรีสะอาด)87151921.05
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).21 (ครูชัยวัฒน์ ยศเคน)40440.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.21 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล)151162123.81
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.22 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)122141822.22
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.23 (ครูทัศนัย จันทา)160162227.27
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.24 (ครูทัศนัย จันทา)131141926.32
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).25 (ครูวัลชัย ผัดศรี)172192317.39
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.21 (ครูณรงค์ นิตนอก)104141822.22
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.22 (ครูณรงค์ นิตนอก)6391435.71
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).23 (ครูณรงค์ นิตนอก)7310119.09
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.21 (ครูวงกต จิตรประเสริฐ)112132035.00
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 3173435143018.37
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.21 (ครูพิมพ์ภัทรา เลิศเรืองศิริ)03838380.00
การบัญชี:การบัญชี พบ.22 (ครูฐิติชญา ภิบาลวงษ์)43135387.89
การตลาด:การตลาด พต.21 (ครูสาวิตรี บุญงอก)33639414.88
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.21 (ครูสิริปัญญ์ เสริมสิริพิพัฒน์)33942444.55
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.(ทวิภาคี).22 (ครูณัฐ กุลรัตน์)23840412.44
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 121821942023.96
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.21 (ครูโสภณัฐ พละศักดิ์)022222512.00
การโรงแรม:การโรงแรม กร(ทวิภาคี).22 (ครูหนึ่งฤทัย สุวรรณพงษ์)99182218.18
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 931404714.89
รวม  ปวช.233824758567913.84
ปวช.3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:การโรงแรม กร.31 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์)215172015.00
การโรงแรม:การโรงแรม กร(ทวิภาคี).32 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)313161811.11
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 528333813.16
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).31 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)131141612.50
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย(ทวิภาคี).32 (ครูชาติชาย ฝอยทอง)14014156.67
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.33 (ครูวิภาศิริ เลิศศรี)122141717.65
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.34 (ครูวิภาศิริ เลิศศรี)140141717.65
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.35 (ครูไกรศร ผิวผัน)120121625.00
ช่างยนต์:ยานยนต์ ชย.36 (ครูไกรศร ผิวผัน)14014156.67
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.31 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)170172015.00
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ.32 (ครูสุประวัติ ขันทอง)130131513.33
ช่างยนต์:เครื่องกลอุตสาหกรรม ชกอ(ทวิภาคี).33 (ครูสุขสันต์ สิทธิมวล)150151816.67
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.31 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)18018195.26
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก.32 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)9091010.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).33 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)14014140.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล ชก(ทวิภาคี).34 (ครูภูดิศ สุวรรณวงค์)14519190.00
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ ชช(ทวิภาคี).31 (ครูจักรกฤษณ์ พันธ์ศรี)60660.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.31 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล)11617170.00
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ.32 (ครูศิริศักดิ์ จันพูล)111121414.29
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).33 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)15015166.25
ช่างไฟฟ้ากำลัง:ไฟฟ้ากำลัง ชฟ(ทวิภาคี).34 (ครูประสิทธิ์ จันพูล)11011128.33
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.31 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)9716160.00
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ.32 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)161171910.53
ช่างอิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ ชอ(ทวิภาคี).33 (ครูสันติ ไชยประดิษฐ์)21223230.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง ชส.31 (ครูอภินันท์ อนุสินธุ์)74111421.43
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 286293153489.48
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี พบ.31 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)03232320.00
การบัญชี:การบัญชี พบ.32 (ครูวันดี ปานฟัก)02121224.55
การบัญชี:การบัญชี พบ(IDP).34 (ครูวันดี ปานฟัก)01110.00
การบัญชี:การบัญชี พบ(ทวิภาคี).33 (ครูศริญญา ผาแก้ว)127283315.15
การตลาด:การตลาด พต.31 (ครูจิรายุ บรรพตพิทักษ์)014141612.50
การตลาด:การตลาด พต(ทวิภาคี).32 (ครูจิรายุ บรรพตพิทักษ์)214161811.11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค.31 (ครูชินาธิป พรมชา)73037382.63
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พค(ทวิภาคี).32 (ครูชินาธิป พรมชา)102535387.89
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 201641841987.07
รวม  ปวช.33112215325848.90
รวม ปวช. การตลาด 8  112  120  126 4.76
การบัญชี 10  246  256  268 4.48
การโรงแรม 17  87  104  117 11.11
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55  219  274  287 4.53
ช่างกลโรงงาน 205  20  225  238 5.46
ช่างก่อสร้าง 38  10  48  59 18.64
ช่างยนต์ 487  17  504  570 11.58
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 116  40  156  170 8.24
ช่างไฟฟ้ากำลัง 212  29  241  269 10.41
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ 17  1  18  19 5.26
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 1075 117 1192 132510.04
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 73 577 650 6814.55
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 17 87 104 11711.11
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 1,165 781 1,946 2,123 8.34

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียนรวมตามรายชื่อร้อยละ
ออกกลางคัน
ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).11 (ครูวัฒนา ทองเทพ)21122234.35
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน)70770.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).11 (ครูวัฒนา ทองเทพ)180182114.29
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).12 (ครูวัฒนา ทองเทพ)90990.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).11 (ครูบุญแต่ง ป้อมหิน)30330.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).11 (ครูสมชาย พิมาทัย)20020200.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).11 (ครูสมชาย พิมาทัย)20424240.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).11 (ครูประภาส นามโคตร)15318180.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).11 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)183212516.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี)12 (ครูประภาส นามโคตร)17118180.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี)32133330.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).11 (ครูคัคเนศวร์ โกมลศรี)18321210.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).11 (ครูสุวรรณ บุษภาค)15318180.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี)11 (ครูสุวรรณ บุษภาค)8513130.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).11 (ครูรุ้งทิวา บุดดา)25770.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).11 (ครูรุ้งทิวา บุดดา)6511110.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 229342632712.95
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).11 (ครูวันทนา วิศรีสิทธิ์)42731310.00
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).12 (ครูสุลัดดา ยอดกุล)12829290.00
การบัญชี:การบัญชี มบบ.11 (ครูศิริรัตน์ คำเพราะ)32124240.00
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).11 (ครูรัตน์ติพร พลแสน)34770.00
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี).11 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)11213147.14
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).11 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์)123446460.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).11 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์)122537370.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค(ทวิภาคี).12 (ครูกิ่งดาว บุญประสิทธิ์)82331310.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 441742182190.46
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี)11 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)42660.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).11 (ครูณัตติยา หล่อวินิจนันท์)00000.00
รวม ปวส.1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 42660.00
รวม  ปวส.1 277  210  487 4961.81
ปวส.2 ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ สชย(ทวิภาคี).21 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)181192213.64
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ มชย(ทวิภาคี).21 (ครูชัยศิริ ตุ้มคง)10010100.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)20220.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า มยฟ(ทวิภาคี).21 (ครูชัยศิริ ตุ้มคง)404520.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)13013130.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม มกอ(ทวิภาคี).21 (ครูธนภัทร จอมไส)252273010.00
เทคนิคเครื่องกล:เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สยฟ(ทวิภาคี)จีน.22 (ครูทราทิตย์ ชิดชม)01110.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล สทผ(ทวิภาคี).21 (ครูไพฑูรย์ พ่อค้า)22123230.00
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล มทผ(ทวิภาคี).21 (ครูมานะศักดิ์ อารมณ์สวะ)16521238.70
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง สชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)19120200.00
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง มชฟ(ทวิภาคี).21 (ครูวัลชัย ผัดศรี)175222512.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สชอ(ทวิภาคี).21 (ครูชุมพล พลเสนา)14519205.00
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มชอ(ทวิภาคี).21 (ครูชุมพล พลเสนา)5813130.00
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง สชส(ทวิภาคี).21 (ครูวงกต จิตรประเสริฐ)617812.50
ช่างก่อสร้าง:ก่อสร้าง มชส(ทวิภาคี).21 (ครูวงกต จิตรประเสริฐ)617812.50
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 177312082236.73
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).21 (ครูศริญญา ผาแก้ว)23335362.78
การบัญชี:การบัญชี สบบ(ทวิภาคี).22 (ครูคนองรักษ์ ป้อมหิน)018182114.29
การบัญชี:การบัญชี มบบ.21 (ครูเพ็ญธิดา แก้วคำ)22830339.09
การตลาด:การตลาด สบต(ทวิภาคี).21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)21315166.25
การตลาด:การตลาด มบต(ทวิภาคี)21 (ครูนงลักษณ์ ศรีชา)07770.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล สบค(ทวิภาคี).21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์)192241410.00
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล:ธุรกิจดิจิตอล มบค.(ทวิภาคี).21 (ครูวิทยา ลัทธิมนต์)74047494.08
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 321611932034.93
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม สกร(ทวิภาคี).21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์)09990.00
การโรงแรม:บริการส่วนหน้าโรงแรม มกร(ทวิภาคี).21 (ครูเพ็ชรา โหม่งมาตร์)145616.67
รวม ปวส.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 11314156.67
รวม  ปวส.2 210  205  415 4415.90
รวม ปวส. การตลาด63642444.55
การบัญชี121551671744.02
การโรงแรม51520214.76
ช่างกลโรงงาน88131011075.61
ช่างก่อสร้าง201232345.88
อิเล็กทรอนิกส์422163641.56
เทคนิคเครื่องกล17091791905.79
เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล581442022040.98
ไฟฟ้า861096993.03
 
ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 406 65 471 494 4.66
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 76 335 411 422 19.67
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 15 20 21 4.76
รวม ปวส. ทั้งสิ้น 487 415 902 937 8.34รวม นักศึกษา ปวช,และ ปวส. ทั้งสิ้น 2,848 คน จากนักศึกษาตามรายชื่อ 3,060 คน ออกกลางคันไป 212 คน คิดเป็นออกกลางคัน ร้อยละ 6.93