==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ภายใน 24 นาฬิกา ก่อนวันทำการของรอบ 4 สัปดาห์ถัดไป ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบทุก 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษา ในวันทำการถัดไป เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการต่อไป (หากไม่ทำรายการบันทึกข้อความ ในรอบจตุมาสดังกล่าวระบบจะระบุว่าไม่ดำเนินการตามกำหนด และจะไม่ได้รับเกียรติบัตรถึงแม้จะมีคะแนนการ ป. หน้าที่ในระดับดีมาก ยกเว้นมีเหตุกรณียกเว้นอื่นใดที่วิทยาลัยกำหนด)
 

กราฟแสดงรายการตรวจเช็คชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมเข้าแถว ณ รอบ จตุมาสล่าสุด

[วันที่รายงาน 21 มิ.ย. 2564]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน

หมายเหตุ: ให้ หน.งานครูที่ปรึกษา พิมพ์ รายงานทุกหน้าถัดไปที่ปรากฏ